Thể loại truyện Dị Năng

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Tuế Nguyệt Đại Đao Lưu

Đệ Nhất Thi Thê

Đệ Nhất Thi Thê

Kim Nguyên Bảo

Tang Thế Sinh Tồn

Tang Thế Sinh Tồn

Tây Lăng Minh

Mạt Thế Xâm Nhập

Mạt Thế Xâm Nhập

Nam Qua Lão Yêu

Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Tang Thi Ngụy Trang Chỉ Nam

Qủy Trà Lục Tiên

Đổ Thạch Sư

Đổ Thạch Sư

Vị Huyền Cơ